2024 KTM 390 DUKE

2024 KTM 250 DUKE
2024 ktm 250 duke 2