2024 ktm 250 duke 2

2024 KTM 390 DUKE
2024 ktm 250 duke