Home Suzuki 1000 V-Strom launch 2014 Suzuki V Strom 1000 seat

2014 Suzuki V Strom 1000 seat

2014 Suzuki V Strom 1000 rad
2014 Suzuki V Strom 1000 six speed transmission